Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se identifikací tržních analýz a burzovních signálů. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

KRÁTKODOBÁ SEZÓNNÍ ANALÝZA

KAKAO
od 9.10.19* – do 26.10.19*

SEZÓNÍ ANALÝZA NA KAKAO

CFD na akcie Kakao

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     Cocoa

  • Prosinec 19 ICE kakao analýza long. Vývoj průměrné historické sezónnosti prosincového futures na kakao (ICE) v 5 a 15 a letech. Graf znázorňuje dlouhodobou korelaci sezónních pohybů cen. Graf ukazuje, že v pětileté historii (červená) a patnáctileté historii (modrá) docházelo v průběhu roku u analýzy na ICE kakao v průběhu října s přihlédnutím ke krátkodobým cenovým výkyvům k sezónnímu nárůstu ceny.

Tabulka. Přehled historických cen a vývoje sezónního obchodu na prosincové kakao (ICE) od roku 2004. Tabulka ukazuje, že v průběhu posledních 15-ti let dosáhlo procento úspěšných analýz ve sledovaném období 87 % s průměrným profitem přesahujícím 700 USD/kontrakt. Orientační platnost analýzy od 9.10.19* do 26.10.19*

  • Orientační údaj potenciálního začátku a ukončení platnosti analýzy zohledňující chování a výkon analýzy v průběhu posledních patnácti let. Může být ovlivněn mnoha faktory včetně chování trhu, krátkodobých trendů, nejnovějších fundamentů či aktivní prací s trailing stopem.
  • **S ohledem na aktuální dění na trhu s kakaem, jež je ovlivňováno dvěma zásadními avšak protichůdnými fundamenty, tato analýza pracuje s limitním vstupem 2347,50.

Aktuální fundamenty na trhu s kakaem

Cyklické sezónní fundamenty: Kakaové boby zrají v období od října do srpna. Z historického pohledu mívají ceny prosincových futures kontraktů na kakao tendence vrcholit přibližně do července a následně oslabovat až do října, kdy začíná hlavní sklizeň v Pobřeží Slonoviny, které platí za největšího producenta kakaových bobů na světě. Poté, co se očekávání nových dodávek odrazí v cenách kakaa, začíná kakao obvykle mírně posilovat, což trvá často až do termínu expirace prosincových futures. Poznámka: Analýza založená na studiu a datech futures kontraktů.

Aktuálně: ** Při pohledu na aktuální světové dění kolem kakaa je evidentní, že ceny této komodity jsou v současnosti protichůdně ovlivňovány dvěma základními fundamenty. Prvním je očekávání rekordní produkce v Pobřeží Slonoviny, které je největším producentem kakaových bobů na světě a kde v tomto měsíci odstartovala hlavní sklizeň sezóny. Druhým jsou pak dlouhodobě klesající komerční zásoby kakaových bobů monitorovaných burzou ICE, které v posledních třech měsících klesly na úroveň osmiměsíčního minima 3,678 milionu pytlů.

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí je nezávislá analýza (Analýza), která je umístěná na internetových stránkách www.capital-analysis.cz, vypracovali nezávislí analytici a slouží čistě pro vlastní potřeby jejích tvůrců, případně jiných přispěvatelů internetových stránek www.capital-analysis.cz

Všeobecné informace:

Při přípravě dokumentu jsme vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídáme. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené s ohledem na znění Analýzy mohou být ztrátové. Analýza poskytuje pouze obecné informace a v žádném případě není zamýšlena a nesmí na ní být pohlíženo jako na jakoukoliv pobídku či doporučení ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Názory uvedené v analýze neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých čtenářů webových stránek www.capital-analysis.cz, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby. Jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům, čtenářům. Analýza by neměla být podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor, čtenář by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z aktiv zmiňovaných v analýzách se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota hypotetických investic do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné výsledky analýz v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky v budoucnu. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit obchodní výsledky. Poplatky na valné části kapitálových trhů jsou uplatňovány, i když je výsledkem obchodu ztráta. Výnos ani návratnost investic na kapitálových trzích není nikdy zaručena. Minulá výkonnost analýz nezaručuje příznivé výsledky analýz v budoucnu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz jsou používány všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technická analýza. Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno nebo nadhodnoceno. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely-ratio P/E, cash-flow model apod.) Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi-tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoj ceny, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Tento dokument a Analýza byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů. Tato analýza byla vytvořena nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Výsledky analýz se mohou lišit v závislosti na poskytovateli dat a likvidity obchodníka, čtenáře.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Nezajišťujeme/negarantujeme pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýza je vytvářena na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu, a především s ohledem na to, jaké investiční nástroje v daném okamžiku považují její tvůrci za zajímavé investiční příležitosti. Je možné, že průběžně vytvářené Analýzy mohou pokrývat totožné či podobné investiční nástroje. Tvůrce analýzy si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Šíření Analýzy:

Analýza, jež tvoří součást obsahu stránek www.kapitalove-analyzy.cz není určena k cílené distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýza slouží výhradně potřebám jejího tvůrce případně ostatních přispěvatelů webu www.capital-analysis.cz a bez předchozího písemného souhlasu nesmí být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukována, distribuována nebo publikována.