Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se studiem finančních a komoditních trhů a identifikací obchodních příležitostí. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

OPAKOVANÉ PLATBY - VÝŇATEK Z VOP

MOŽNOSTI PLATEB A CENA

Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. Společnost, která je prodávajícím není plátcem DPH.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi nejprve zálohovou fakturu a následně daňový doklad – fakturu (po uhrazení objednávky), který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

Pro účely bezhotovostních plateb jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb jsou: a) online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro, b) automatická opakovaná platba kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro, c) rychlý bankovní převod: RaiffeisenBANK, Česká spořitelna, Fio, KB, ČSOB, mBank a další, d) bankovní převod na základě faktury

Platby jsou buď jednorázové (standardní mezibankovní převod) či automaticky opakované online platby kartou.  Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby. V opačném případě nebude prodávající schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Kupní cena za službu je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (data vystavení faktury), není-li na faktuře uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník/uživatel povinen zaplatit, se zákazník/uživatel zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, ne však více než činí kupní cena produktu/služby.

Automaticky opakované platby kartou. Jde o automatické stahování měsíční, čtvrtletní, půlroční, či roční platby za produkt/službu dle výběru kupujícího. Cena platby je fixní (dle vybrané délky období, buď na 1 měsíc, 3, 6 či 12 na měsíců) a je stahována automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. ode dne, kdy došlo k první objednávce a k první platbě. Uživatel souhlasí s tím, aby byly údaje o platební kartě zákazníka uloženy u platební brány GOPAY, která s nimi nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

V případě prodeje VIP členství a současně přístupu k VIP analytické informační službě Capital Analysis s pravidelným fixním měsíčním, čtvrtletním, půlročním, či ročním členským poplatkem, využívá prodávající k uhrazení automaticky opakované platby kartou. Zákazník se vyplněním prodejního formuláře na Portálu capital-analysis.cz zavazuje platit pravidelný fixní poplatek za zpřístupnění VIP členské sekce ve výši uvedené na stránce varianty objednávek VIP služby Capital Analysis, a to po celou dobu trvání členství a dává vyslovený souhlas, aby tento členský poplatek byl automaticky dle varianty objednávky (1, 3, 6 nebo 12 měsíců) stažený z platební karty zákazníka, kterou byla provedena první úhrada VIP služby, a to po celou dobu využívání VIP členské sekce až do zaslání písemné výpovědi smlouvy a žádosti o smazání přístupových údajů k webu capital-analysis.cz na email info@capital-analysis.cz

O založení/nastavení automaticky opakované platby bude zákazník, který je Uživatelem, informován do 2 pracovních dnů na email, který uvedl v objednávce. Vždy 7 dnů před automatickým stažením další platby z karty bude zákazník taktéž emailem o této skutečnosti informován a zároveň mu bude vystavena a zaslána zálohová faktura.

Zastavení a zrušení opakovaných plateb. Chce-li Uživatel, který je zákazníkem, automaticky opakovanou platbu kartou zrušit a od následujícího období (po ukončení platnosti předešlého období) dále nechce objednanou VIP službu využívat/odebírat, musí společnosti/prodávajícímu tento záměr oznámit alespoň 10 kalendářních dnů před stažením platby za produkt/službu na další období. Zmíněné je podmíněno zasláním emailu vyplněného dle formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je pro náhled k dispozici na Portálu  ZDE. Pokud Uživatel uvedený časový limit nedodrží a pokud mu již byla vystavena následná zálohová faktura na další období, je povinen tuto fakturu uhradit a odstoupení bude možné provést až před obdobím následném. Přístupové údaje k VIP informační analytické službě Capital Analysis zakoupené na opakovanou platbu budou Uživateli ponechány do konce uhrazeného období.

V případě, že Uživatel nemůže z jakéhokoliv důvodů pro platby zvolit formu opakované platby kartou, může po dohodě nebo umožňuje-li to objednávkový systém platit jinou dohodnutou formou, zejména standardním bankovním převodem, popřípadě jinou formou, na které se prodávající a kupující dohodnou. V tomto případě pak pro povinnosti plateb nebo pro podmínky odstoupení od smlouvy platí stejné náležitosti, které jsou uvedené v těchto VOP.