Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se studiem finančních a komoditních trhů a identifikací obchodních příležitostí. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

1. HISTORIE COT PŘEHLEDŮ

COT neboli Commitment of Traders představuje zprávu publikovanou americkou CFTC, Komisí pro obchodování s komoditami a jejím obsahem je vyhodnocení (informace o) množství držených krátkých a dlouhých komoditních a měnových futures kontraktů různých účastníků komoditního trhu a o celkovém počtu otevřených pozic (open interest). Účelem COT reportu bylo informovat veřejnost o dění na komoditních trzích a o celkovém množství otevřených pozic.Současně bylo cílem COT reportu odlišit od sebe navzájem komerční a nekomerční obchodníky.

Prvně byl uveřejněn 30. června roku 1962 a pokrýval 13 zemědělských komodit. Cílem COT reportu bylo od začátku poskytnout veřejnosti informace o aktuálním dění a operacích na komoditním trhu. Původně byly COT reporty uveřejňovány na měsíční bázi, nicméně v průběhu času se frekvence i obsah postupně měnily a v současné době vychází report jednou týdně vždy v pátek a pokrývá data 22 komoditních futures kontraktů z předcházejícího úterý.

Účelem COT bylo rozlišovat mezi komerčními a nekomerčními obchodníky a postupem času byl mnoha obchodníky přijat jako nástroj pomáhající jim ve snaze proniknout do smýšlení velkých spekulantů a komerčních subjektů, u kterých bylo bráno jako berná mince, že mají obrovské výhody a více znalostí o trzích než malí spekulanti. COT pomáhá narovnávat rozdíly mezi účastníky herního pole (komoditního trhu) tím, že odhaluje jednotlivé aktéry, kteří stojí za vlastními obchody.

Komerční subjekty neboli hedgeři jsou společnosti nebo obchodníci, kteří pracují s komoditami jako součástí jejich podnikání. Nevztahují se na ně limitní omezení v rámci otevřených pozic a pracují s nižšími požadavky na margin, než spekulanti.

Velcí spekulanti jsou obchodníci, jejichž obchodní objemy jsou natolik vysoké, že podléhají informační povinnosti vůči Komisi pro obchodování s komoditami (Commodity Futures Trading Commission - CFTC).

Malí spekulanti jsou pak obchodníci zbývající po vyčlenění komerčních subjektů a velkých spekulantů z celkového počtu otevřených pozic (open interest).

2. CO JE TO COT REPORT A K ČEMU SLOUŽÍ

COT report lze využít pro odhad změny trendu anebo pro potvrzení síly trendu. Obsahuje množství informací, z nichž k nejdůležitějším patří informace o držených dlouhých a krátkých pozicích, o otevřených pozicích (již zmíněný open interest) a o změně oproti předchozímu týdnu.

Informace o futures kontraktech lze najít na stránkách CFTC:

Zemědělské futures: http://www.cftc.gov/dea/futures/ag_lf.htm

Futures na ropu a produkty: http://www.cftc.gov/dea/futures/petroleum_lf.htm

Futures na zemní plyn a produkty: http://www.cftc.gov/dea/futures/nat_gas_lf.htm

Futures na kovy a ostatní: http://www.cftc.gov/dea/futures/other_lf.htm

Analýza COT pomáhá rozpoznat směr trhů jakožto výsledku zvýšeného počtu nákupních či prodejních příkazů.

CFTC uveřejňuje COT report každý pátek a obsahem je zobrazení přehledů změn v pozicích futures dle všech hlavních komodit a dle všech hlavních účastníků trhu. Když se v tabulce či grafu podíváte na informaci Open interest, neschopnost poznat, kteří hráči se účastní toho či onoho trhu, se vám nemusí vyplatit. Informace níže by vám měly pomoct poznat detaily COT reportu, abyste byly schopni obsažené kritické informace správně identifikovat a poté je implementovat do vašich vlastních obchodních aktivit.

Graf zdroj: Barchart.com

Na grafu ropy výše je možné vidět, jak komerční subjekty představují prodejní stranu trhu, prodávající, když cena roste. Nákupní strana, velcí spekulanti, s růstem ceny nakupují. Podívejte se, co se děje, když ceny na trhu s ropou (v příkladu) klesají. Aktivita obou zmíněných stran s poklesem cen polevuje, prodejní strana méně prodává a nákupní strana méně nakupuje. V rámci analýzy COT není podstatou zkoumání jedné či druhé zvlášť, ale o nalezení vztahu mezi oběma analyzovanými stranami.

Jelikož jsou COT reporty zveřejňovány pouze jednou týdně, poskytnou výsledná data největší službu převážně pozičním obchodníkům pracujícím s delším investičním horizontem v řádu týdnů či nejméně dnů.

3. V ČEM SPOČÍVÁ SÍLA (ANALÝZ) COT REPORTŮ

Rostoucí údaj open interest říká, že noví kupci vstupují do trhu a aby údaj open interest mohl růst, musí na každého nového kupce existovat protistrana, nový prodej. COT report představuje nástroj, který obchodníkům může pomoct spatřit, jak přesně všechny trendy v jakémkoliv trhu vznikají – nárůstem nákupů a prodejů ze strany velkých obchodníků.

DOKÁŽEME-LI ZJISTIT, KDO NA KTERÉM TRHU DRŽÍ JAKÉ POZICE, BUDE NAŠÍ VÝHODOU POZNATEK:

a) CO SI TEN ČI ONEN TRH MYSLÍ O VÝVOJI SLEDOVANÉ KOMODITY V BUDOUCNU

b) JAKÉ JSOU ZÁMĚRY JEDNOTLIVÝCH OBCHODNÍCH SKUPIN VE SLEDOVANÉM TRHU

4. PRVNÍ COT REPORTY ODDĚLOVALY NAVZÁJEM OD SEBE POUZE 3 SKUPINY, A TO:

 • 1
  COMMERCIALS
  net pozice komerčních hráčů zajišťujících riziko
 • 2
  LARGE SPECULATORS
  net pozice velkých spekulantů
 • 3
  SMALL SPECULATORS
  net pozice ostatních participujících v trhu

Net pozice představují rozdíl mezi drženými dlouhými a krátkými pozicemi.

Velké komerční subjekty pracují obvykle s vlastními operačními sítěmi shromažďujícími velké objemy informací a analýz. Ve skutečnosti, v rámci některých trhů jako jsou softs, zrniny či trh s masem, představují komerční obchodní domy primární zdroj základních statistik nabídky a poptávky dostupných široké obchodující veřejnosti. Věříme-li, že jsou tyto údaje věrohodně reportovány, můžeme si být jisti, že se podle těchto údajů velcí komerční hráči zařizují ještě dříve, než jsou finálně poskytnuty široké veřejnosti. COT report dokáže tyto skutečné manipulace s trhem detekovat. Kromě toho, že velké komerční subjekty pracují s uvedenou informační výhodou, obchodují s dostatečně velkými objemy na to, aby dokázaly pohnout trhem. Vezmeme-li tedy v potaz tyto výhody, není jejich „šikovnost“ v rámci obchodování futures žádným překvapením.

5. JAK POUŽÍVAT COT REPORTY

(Níže uvedené informace byly převzaty ze stránek CFTC)

Ačkoli každý z COT reportů obsahuje mnoho statistických údajů, primárním zájmem obchodníků s futures a opčních obchodníků jsou údaje o skutečných pozicích a změnách oproti předchozímu reportu (týdnu). Někteří se snaží pracovat přímo s surovými čísly, nicméně data jsou nejsnadněji analyzovatelná, jsou-li zobrazena jako čisté pozice vůči týdennímu cenovému grafu.

K odvození čistých pozic pro každou obchodní kategorii, jednoduše stačí odečíst počet krátkých kontraktů od počtu kontraktů dlouhých. Kladný výsledek pak ukazuje na čistou dlouhou pozici (více dlouhých než krátkých kontraktů). Negativní výsledek pak logicky označuje čistou krátkou pozici (více short než long kontraktů).

To, jestli je konkrétní skupina obchodníků čistě dlouhá nebo krátká, není pro analýzu důležité. Co však důležité je, jsou čisté pozice vzhledem k historickým úrovním. Jednoduchá čistá pozice je bezvýznamná. Je nutné porovnávat aktuální čistou pozici s nedávným historickým vývojem v rámci daného trhu. Relativní býčí / medvědí převahu (sílu) čistých pozic komerčních subjektů (Commercials) je snadnější vidět, když porovnáte aktuální čistou pozici s údaji o nejvyšších a nejnižších čistých komerčních pozicích v určitém zvoleném časovém období.

Čisté pozice komerčních subjektů Legacy report :

6. PRVNÍ "NOVÝ" COT REPORT

CFTC začala vydávat Disaggregated (složený) COT report dne 4. září 2009. Nejprve se zpráva týkala 22 hlavních fyzických komoditních trhů, nicméně již 4. prosince 2009 byly zahrnuty zbývající fyzické komoditní trhy. Disaggregated COT Report zvyšuje transparentnost oproti starším legacy COT reportům tím, že rozděluje obchodníky na následující čtyři kategorie (namísto prvotních 3 – reportovatelné komerční/reportovatelné nekomerční a nereportovatelné subjekty):

Producer / Merchant / Processor / User

Subjekty, které se převážně zabývají výrobou, zpracováním, balením nebo manipulací s fyzickými komoditami a které používají termínové futures trhy pro správu nebo zajištění rizik spojených s těmito činnostmi. Jde o subjekty kupující a prodávající obchodují převážně za účelem fyzického dodání. Tyto subjekty představují na trhu obvykle tu nejvýznamnější skupinu, protože mají jako prvotní instance u dané komodity nejlepší přehled o jejím budoucím vývoji a dokáží fakticky pohnout s cenou aktiva.

Swap Dealers

Subjekty pracující primárně s komoditními swapy využívající termínové futures trhy pro správu nebo zajištění rizik spojených s těmito swapovými transakcemi. Protistranou swap dealerů mohou být spekulativní obchodníci jako hedgeové fondy nebo tradiční komerční subjekty. Swap dealeři fungují jako prostředníci, kteří za určitý poplatek ve výši vytvořeného spreadu vytvářejí protistranu obchodů a dodávají tak na trh jako tvůrci trhu potřebnou likviditu.

Managed Money / Money Managers

Registrovaní poradci pro obchodování s komoditami (CTA – commodity trading advisor); registrovaná neveřejná s komoditami obchodující investiční společnost; nebo fond identifikovaný dle CFTC. V obecném měřítku jde o profesionální instituce spravující klienty vložené prostředky, nejčastěji tedy investiční společnosti, hedgeové či investiční fondy či brokerské domy. Tito obchodníci jsou zapojeni do řízení a vedení organizovaného obchodování s futures kontrakty jménem svých klientů.

Other Reportables

Každý ohlášení podléhající obchodník, který nepatří ani do jedné z výše zmíněných tří kategorií.

(Tabulka disaggregated COT report pšenice zdroj CFTC.)

Všechny COT reporty poskytují každé úterý rozpis statistiky open interest na trzích, kde minimálně 20 či více obchodníků drží pozice ve stejném nebo vyšším objemu, než jsou reportovatelná (ohlášení podléhající) minima stanovená Komisí pro obchodování s komoditami (CFTC). Reporty jsou publikovány ve formátu futures či kombinovaném formátu futures a opce, a to ve standardní či zkrácené verzi.

 

Korelace rozloženého (Disaggregated) reportu vůči starší verzi COT reportu

Producers + Swap Dealers = Commercials

Managed Money + Other Reportables = Non-Commercial

7. DRUHÝ "NOVÝ" COT REPORT

(Informace níže převzaté ze stránek CFTC)

Traders in Financial Futures (TFF) report, ohlášený ze strany CFTC dne 22. července 2010, navazuje na zlepšení transparentnosti realizované v roce 2009 rozčleněním dat v týdenních disagregovaných COT reportech.

TFF report stejně jako COT reporty poskytuje každé úterý podrobný rozpis statistiky open interest pro trhy, na nichž minimálně 20 nebo více obchodníků drží pozice ve stejném nebo vyšším objemu, než jsou reportovatelná (ohlášení podléhající) minima stanovená ze strany CFTC. TFF reporty jsou uveřejňovány ve formátu futures či kombinovaném formátu futures a opce.

Historický COT Report odděloval reportovatelné obchodníky pouze na komerční a nekomerční.

Nový report odděluje velké obchodníky (Large Speculators) na finančních trzích do těchto čtyř kategorií: 

Dealer / Intermediary

Tato část zobrazuje "sell side" firmy (velké banky a dealeři), tedy firmy, které vytváří a prodávají finanční produkty svým klientům. Tyto firmy většinou nemají spekulativní pozice a hedgeují riziko ztráty u dalších firem a klientů. Zisk těchto firem se odvíjí od bid-ask spreadu a poplatků, které pobírají za poskytování služeb svým klientům.

Zbylé tři skupiny představují "buy side" společnosti (kupříkladu investiční fondy), které generují zisk spekulativními pozicemi anebo naopak zajišťují riziko svých klientů.

"Buy side" firmy = klienti "sell side" firem.

Asset Manager / Institutional

Jedná se o institucionální investory, tedy penzijní fondy, nadace, pojišťovny, investiční fondy a portfolio/ investiční manažery, jejichž klienti jsou převážně institucionální.

Leveraged Funds

Hedgeové fondy a finanční manažeři spekulující na finančních trzích.

Other Reportables

Toto je skupina reportovatelných obchodníků, kteří nejsou zahrnuti ani v jedné z výše uvedených tří kategorií. Tito obchodníci většinou používají trhy k zajištění obchodních rizik, jedno jestli toto riziko souvisí s měnovým trhem, akciemi nebo úrokovými sazbami. Do této kategorie patří centrální banky, menší banky, hypoteční ústavy a úvěrové společnosti.

8. COMMITMENT OF TRADERS REPORTY MŮŽEME ANALYZOVAT TŘEMI RŮZNÝMI POSTUPY

V rámci analýzy COT reportu je pro nás nejvíce důležitá pozice velkých spekulantů (Large Spec/Non Commercial), jelikož komerční subjekty (Commercials) na trhu pracují obvykle se spotovým trhem či se swapy a ne s trhy futures. (Poznámka: Níže použité grafy zdroj: cotpricecharts.com)

 

1. Změny v množství otevřených pozic (open interest)

Údaj Open interest značí počet otevřených pozic, tedy takových, které doposud nebyly uzavřeny. Tomuto údaji je možné rozumět jako potvrzení či naopak vyvrácení síly trendu. V případě, že se zvyšuje současně cena a údaj open interest (tedy počet obchodníků držící otevřené dlouhé pozice) můžeme býčí trend považovat za silný a dá se předpokládat další růst ceny.

Situaci, kdy roste cena, ale údaj open interest klesá, lze pak chápat jako možný sílící náznak obratu trendu.

Rostoucí údaj open interest znamená, že do trhu vstupují noví obchodníci (kupci) a stávající vlastníci dlouhých pozic z důvodu očekávání dalšího růstu ceny nehodlají ještě prodávat.

V kontrastu, klesající údaj open interest značí, že dlouzí obchodníci uzavírají své otevřené pozice a opouští trh, což značí zvýšené riziko obratu dosavadního trendu. 

2. Změny pozic spekulantů z net long na net short / z net short na net long

Změny čistých (net) pozic velkých spekulantů z net long na net short anebo opačně z net short na net long je možné považovat za potvrzení změny trendu.

V případě změny z net long na net short se pravděpodobně bude jednat o potvrzení medvědího (klesajícího) trendu.

V případě změny z net short na net long se pak pravděpodobně bude jednat o potvrzení trendu býčího (růstového).

3. Extrémní velikost pozic

Není výjimkou, že v dobách silného růstového či klesajícího trendu dochází často k náhlému otočení trendu. Příčina je jednoduchá. Silný růstový trend symbolizuje velký počet nakupujících obchodníků, kteří nakupují s cílem prodat za vyšší cenu, což cenu aktiva tlačí vzhůru. Pokaždé však trh dosáhne určité cenové hranice, za kterou již tito obchodníci odmítají nakupovat. Býci začnou ztrácet na síle, nikdo další nenakupuje a začíná období uzavírání dlouhých pozic prodejem. Tím roste nabídka, což předurčuje cenu aktiva k poklesu. V principu stejně, i když opačně, se pak trh chová v rámci sestupného trendu. Zde je jasná převaha medvědích obchodníků prodávajících za účelem uzavření pozic nákupem za nižší cenu. I zde však jednou cena, podobně jako u růstového trendu, dosáhne takové hladiny, za kterou již nikdo prodávat nechce, býci začnou převažovat nad medvědími obchodníky a začíná období uzavírání pozic nákupem, což tlačí cenu výše. Z uvedeného vyplývá, že i extrémní pozice mohou naznačovat blížící se změnu trendu.

Graf výše zobrazuje letošní 2 měsíce trvající růstový trend u futures na kukuřici, dosažení hladiny, kde býčí obchodníci nehodlají dále nakupovat a následnou změnu trendu z býčího na medvědí.

V tomto bodě je nicméně třeba upozornit na situaci, kdy se ceny aktiva mohou držet na maximech či minimech po dobu velmi dlouhého období bez změny trendu, kdy by otevírání krátkých pozic v rámci dlouhodobého růstového trendu či otevírání dlouhých pozice v rámci dlouhodobého sestupného trendu mohlo vést ke ztrátám.  Příklad takové situace je zobrazen níže na letošním grafu futures na pšenici (2016). Je vidět, že krátké pozice na pšenici převládaly na trhu v průběhu celého roku s minimálními změnami sentimentu na trhu. Tudíž v tomto případě, by otevírání dlouhých pozic mohlo vést spíše ke ztrátám než k zisku. 

Dokument vytvořil

Tento dokument, který je umístěn na internetových stránkách www.capital-analysis.cz, vypracovali nezávislí analytici a slouží čistě pro vlastní potřeby jeho tvůrců, případně dalších přispěvatelů internetových stránek www.capital-analysis.cz

Všeobecné informace:

Při přípravě dokumentu se vycházelo z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídáme. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v dokumentu se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené s ohledem na znění dokumentu mohou být ztrátové. Dokument poskytuje pouze obecné informace a v žádném případě není zamýšlen a nesmí na něj být pohlíženo jako na jakoukoliv pobídku či doporučení ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Názory uvedené v dokumentu neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých čtenářů webových stránek www.capital-analysis.cz, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby. Jeho záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům a čtenářům. Dokument by neměl být podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor čtenář by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů. Hodnota, cena či příjem z aktiv zmiňovaných v analýzách obecně se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota hypotetických investic do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné výsledky analýz v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky v budoucnu. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit obchodní výsledky. Poplatky na valné části kapitálových trhů jsou uplatňovány, i když je výsledkem obchodu ztráta. Výnos ani návratnost investic na kapitálových trzích není nikdy zaručena. Minulá výkonnost analýz nezaručuje příznivé výsledky analýz v budoucnu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz jsou používány všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technická analýza. Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýzy obecně se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnávají s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno nebo nadhodnoceno. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely-ratio P/E, cash-flow model apod.) Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi-tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoj ceny, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Tento dokument/analýza byl vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů a byl vytvořen nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Výsledky analýz se mohou lišit v závislosti na poskytovateli dat a likvidity obchodníka, čtenáře.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Nezajišťujeme/negarantujeme pravidelnou aktualizaci dokumentů/analýz. Analýzy obecně jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu, a především s ohledem na to, jaké investiční nástroje v daném okamžiku považují její tvůrci za zajímavé investiční příležitosti. Je možné, že průběžně vytvářené Analýzy mohou pokrývat totožné či podobné investiční nástroje. Tvůrci analýz si vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Šíření Analýzy:

Analýzy a obchodní signály, jež tvoří součást obsahu stránek www.capital-analysis.cz, není určené k cílené distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce dokumentů, analýz a signálů vůči veřejnosti mimo Českou republiku může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se dokumenty, analýzy či signály dostanou, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Dokumenty, analýzy a signály slouží výhradně potřebám jejích tvůrců případně ostatních přispěvatelů webu www.capital-analysis.cz a bez předchozího písemného souhlasu nesmí být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.